Algemene voorwaarden 

Algemeen
GroeiSterk Kindercoaching is opgericht door Suzanne Hazen-van Gastel, en is gevestigd in Roosendaal. De sessies zullen meestal plaatsvinden in Roosendaal. In overleg op locatie of in een natuurgebied bij Roosendaal.

KVK nummer: 66495237

Verhindering
Individuele coaching sessies kunnen telefonisch worden geannuleerd indien noodzakelijk. Zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Voor onvoorziene verhindering binnen de 24 uur voor tijd kan een uitzondering gemaakt worden. In geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare kan Suzanne de afspraak annuleren/verzetten.

Indien ouders een afspraak wensen af te zeggen, omdat hij of zij zelf (in het geval van een workshop) of het kind verhindert is, dan dient hij/zij GroeiSterk kindercoaching hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Het is niet mogelijk een gemiste trainingsdag in te halen, deze wordt ook niet in mindering gebracht op het betaalde bedrag voor de volledige training. Een gemiste individuele coaching of workshop kan daarentegen wel ingehaald worden, mits deze voortijdig is afgezegd.

Bij verhindering van het kind van een volledige trainingsreeks kan de ouder tot 4 weken voor tijd kosteloos annuleren (per mail). Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag betaalt de ouder 50% van het bedrag, tenzij er één of meerdere deelnemers op de wachtlijst staan. Bij annulering binnen 2 weken wordt het volledige bedrag voor de gehele training in rekening gebracht. Uiteraard mag een ander kind deze plek innemen, indien de ouder hierover per mail op de hoogte van wordt gebracht.

Tarieven
Geldende tarieven zijn beschikbaar op de site van GroeiSterk Kindercoaching. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op deze site. Tarief is inclusief voorbereidingstijd en eventueel kort contact met school. Tussentijds kort overleg met de ouder/verzorger, telefonisch, via WhatsApp of per mail, is ook inbegrepen.

Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt tegen het daarvoor geldende tarief. Voor diensten waarvoor geen vast tarief geldt, wordt op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan de ouder/school/opdrachtgever in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden
Factuur s.v.p. betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer volgt nog, T.N. V. GroeiSterk Kindercoaching ovv naam en factuurnummer. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak, of het traject, niet van start gaan. Tot openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid
In het geval van gecombineerde lichamelijke en psychische klachten, dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens gestart kan worden met een coachingstraject. GroeiSterk Kindercoaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Suzanne Hazen-van Gastel.

Toestemming beide ouders
GroeiSterk Kindercoaching is verplicht zich te houden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd op het intakeformulier. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Coaching van 1 van beide ouders is sowieso een mogelijkheid.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de (ouders van de) coachee kan besloten worden om derden in te lichten. Bij de coaching speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. We doen het samen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wens van het kind. De inhoud van de gesprekken worden uitsluitend gedeeld met ouders/derden indien het kind daar toestemming voor geeft. Vaak zijn ouders tijdens de sessie aanwezig, of sluiten het laatste kwartier aan. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. GroeiSterk Kindercoaching is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Brengen en halen
Er is geen wachtruimte bij de praktijk. Als een ouder niet aanwezig is bij de sessie, spreken we samen af of een kind alleen komt/naar huis mag. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.  Vaak zijn ouders ook het laatste kwartier aanwezig, zodat ze op de hoogte zijn wat we gedaan hebben in de sessie en eventueel weten wat er thuis gedaan moet worden.

Bereikbaarheid
De ouder/verzorger dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

Inzet
De coaching is het meest effectief als ouders zich ook inzetten. Dat betekent dat er thuis af en toe geoefend zal worden. Per kind, per situatie, per hulpvraag, per keer zal dit anders zijn. Samen spreken we af wat haalbaar is.

Verslaglegging en archivering
GroeiSterk Kindercoaching is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Suzanne zal daarentegen wel voor, tijdens en na de sessie enkele dingen noteren om de begeleiding goed te kunnen uitoefenen. Het dossier met aantekeningen wordt in eigen administratie gearchiveerd en zal in een afgesloten kast bewaard worden i.v.m. privacy.

Eigen verantwoordelijkheid
De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coachsessies kunnen niet beschouwd worden als, of ter vervanging van, medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. GroeiSterk Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.

GroeiSterk Kindercoaching
Suzanne Hazen-van Gastel

Waterstraat 36
4702 TV Roosendaal

06-12916801
www.groeisterkkindercoaching.nl

Je kunt er voor kiezen
om te groeien…